แบ่งปัน

16_05_26-21_16_38  16_05_26-21_16_49

ภาพ/ข่าว  วาสนา 

กรมควบคุมโรคร่วมสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ประชุมหารือข้อเสนอเพื่อพัฒนาความร่วมมือต่อระบบการจัดการเพื่อลดการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเมืองใหญ่

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.วิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอเพื่อพัฒนาความร่วมมือต่อระบบการจัดการเพื่อลดการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเมืองใหญ่ระหว่างเมืองพัทยาและกรมควบคุมโรค เพื่อพัฒนาหาความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในเมืองพัทยา

จากสถานการณ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยที่มีจำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องดังกล่าวที่มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรได้ร่วมกันพัฒนาระบบและวิธีการเพื่อลดปัญหาดังกล่าวขึ้นและเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลบางละมุง และเมืองพัทยา ได้ร่วมกันหารือในประเด็นดังนี้

1.ด้านการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ไปปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการระบบจราจรในพื้นที่ และ 2.ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการจราจรและมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการประสานข้อมูล และแนวทางการดำเนินการจากความร่วมมือของกรุงเทพมหานครฯ และมูลนิธิ Bloomberg ตามโอกาสที่เหมาสมดังกล่าวต่อไป