แบ่งปัน

1467633940546   1467633940735

1467633940761   1467633940783

อัมพร  / พัทยา

สตช.เปิดโครงการฝึกอบรมสารถีในการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ เพิ่มศักยภาพกำลังพลในการถวายความปลอดภัย เพื่อพิทักษ์ “ดวงใจ” ของคนไทยทั้งชาติ

ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา สบ.10 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารถีในการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นาวาอากาศโท ฉลาด ทองตะโก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ พล.ต.ต.มณฑลทัฬห์ บุนนาค รอง ผบช.สำนักงานตำรวจราชสำนักประจำ พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี และมีนายตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตรที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 นาย ให้การต้อนรับ

พล.ต.ต.มณฑลทัฬห์ บุนนาค รอง ผบช.สำนักงานตำรวจราชสำนักประจำ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจราชสำนักประจำ ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของกำลังพลในการถวายความปลอดภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยสำหรับการขับรถยนต์ ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ออกนอกเขตพระราชฐานหรือที่ประทับ เพื่อทำหน้าที่เป็นสารถีรถยนต์พระที่นั่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามพระราชประสงค์ ตลอดจนให้การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค.59 รวม 6 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จากตำรวจภูธรภาค 1-9 , ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศชต. และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวม 50 นาย และมีนายตำรวจจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 12 นาย เข้าร่วมสังเกตการณ์

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา สบ.10 กล่าวในพิธีเปิดว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ตามนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้กำหนดให้ “การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ประการแรกที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายระลึกอยู่เสมอว่า “การถวายความปลอดภัยเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด”

พล.ต.อ.เดชณรงค์ กล่าวอีกว่า ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าซึ่งมีหน้าที่กำกับการบริหารราชการงานกิจการพิเศษและจราจร รวมถึงภารกิจสำคัญสูงสุดของ สตช. คืองานถวายความปลอดภัยในภาพรวม งานถวายความปลอดภัยด้านการจราจร และประสานงานกับ พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ในการถวายความปลอดภัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการถวายความปลอดภัยจะต้องมีความพร้อมปฏิบัติทุกสถานการณ์ รวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถวายความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้การถวายความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

“ภารกิจที่สำคัญนี้พวกเราจะบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อไม่ได้โดยเด็ดขาด พวกเราตั้งใจที่จะถวายงาน โดยมีความคิดหลักๆ ที่พูดกันภาษาชาวบ้านว่า พวกเราพร้อมที่จะถวายงานเพื่อเป็นการรักษา ‘ดวงใจ’ ของคนทั้งชาติ และพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่สืบไป.” พล.ต.อ.เดชณรงค์ กล่าวในที่สุด.