แบ่งปัน

ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ  ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง  ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร โดยหมุนเวียนไปประชุมใน ตำบลต่าง ๆ  ทุก ๆ 2 เดือน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ที่เวียนมาจัดที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีทั้งเหล่าคณะกรรมการและสมาชิกในตำบลต่าง ๆ ในเขตอำเภอบางละมุงมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  นาง จำเนียร ไชยนิตย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง เปิดการประชุม โดยมีวาระที่ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง การทบทวนภารกิจคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการสตรี พ.ศ.2538 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรี มี 4 ระดับ ทั้งใน จังหวัด / อำเภอ / ตำบล และ หมู่บ้าน ซึ่งบทบาทหน้าที่ ก็จะต้องมีการสำรวจปัญหาความต้องการของสตรีในแต่ละระดับ เสนอปัญหา จัดทำแผนงานโครงการ เสนอแผนงานโครงการ เพื่อบรรจุในแผนชุมชน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนา สตรี เด็ก และ เยาวชน ปฏิบัติงานโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน พร้อมกับจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์องค์กรสตรีที่รับผิดชอบ และ ติดตามผลการดำเนินงาน