แบ่งปัน

S__3686481

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

     บีทีวี และจอมเทียนเคเบิ้ลทีวี และ ลากูน่า ไฮ้ทส์ ลองบีช คอนโดมิเนียม เข้าฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี 2559

ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา  นาเกลือ นาย สุรพล สวัสดิ์วิเชียร หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ผู้มีอำนาจกระทำแทนหน่วยงาน ได้ฝึกอบรมการป้องกันและระงับดับเพลิงขั้นต้น โดยมี นายบัณฑิต นันตะสุข เจ้าหน้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับพนักงาน จากบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด และพนักงานจาก ลากูน่า ไฮ้ทส์ ลองบีช คอนโดมิเนียม จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย พร้อมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้มีการทบทวน ฝึกฝนและพัฒนาให้ทุกคนมีความรู้ ความชำนาญในการป้องกันตนเอง และหากเกิดเหตุไฟไหม้จริงก็สามารถเข้าระงับเหตุโดยอย่างมีสติมีความมั่นใจของการมีแบบแผนและวิธีการที่ถูกต้อง สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสถานที่ของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดในเรื่องมาตรการการป้องกันระงับอัคคีภัยรวมถึงการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป