แบ่งปัน

โรงเรียนศรีสุวิช ได้จัดการแข่งขันมกรรมกีฬาอนุบาล ประจำปี 2558  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว ประถมาภรณ์  ฟักฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู พี่เลี้ยง ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนศรีสุวิช ทุกระดับชั้นเข้าร่วมชมและร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก ซึ่งก่อนจะมีพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีการเดินขบวนพาเหรดจากหนูน้อยในระดับอนุบาลที่แต่งกายมาสร้างสีสันผสมกับความน่ารักมาประชันกันอย่างเต็มที่ โดยได้แบ่งสีเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีส้ม สีม่วง และสีเขียว เดินเข้าสู่สนามกีฬา

สำหรับการจัดการแข่งขัน ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะ การแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เสริมสร้างพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ การอยู่ร่วมสังคมหมู่มาก เสริมสร้างความสามัคคี การทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว และยังเป็นการให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย