แบ่งปัน

 

ไดอาน่า จับมือกับ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 อบรมการรับประทานอาหารและมรรยาทในโต๊ะยุโรป

ที่โรงเรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา นาง โสภิญ เทพจักร์ กรรมการผู้จัดการในเครือไดอาน่ากรุ๊ป ให้การต้อนรับคณะฝึกอบรม มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ประกอบกับการสนองต่อนโยบายทางการศึกษาเกี่ยวกับการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมนี้ยังเป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนเมืองพัทยา 3 และเครือไดอาน่ากรุ๊ป เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนในโรงแรม ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 106 คน เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 84 คน คณะผู้บริหารและครูจำนวน 19 คน และหน่วยศึกษานิเทศก์เมืองพัทยาจำนวน 3 คน