แบ่งปัน

S__3481779 S__3481780 S__3481781

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวบ้านหนองปรือ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพื้นที่

เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 59 ที่ใต้อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นาย นิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานประชุมหารือ การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วันกองข้าวประจำปี 2559 โดยมีผู้นำชุมชนบ้านหนองปรือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานการท่องเที่ยวท้องถิ่นในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวบ้านหนองปรือ ซึ่งในทุก ๆ ปี ทางเทศบาลในฐานะพี่เลี้ยงในการจัดงานได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุก ๆ ปี ในปีที่ผ่านมา จำนวน 150,000 บาท  ในปีนี้ทางเทศบาลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้ ซึ่งไม่สามารถที่จะอุดหนุนได้ เนื่องจากติดปัญหาการชี้แจงงบประมาณที่ได้สนับสนุนงานกองข้าวในปีที่ผ่านมา กับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงต้องมีการช่วยกันขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่  โดยต้องการให้ชาวชุมชนเป็นแกนนำร่วมกันจัดงาน ซึ่งเดิมประเพณีสงกรานต์วันกองข้าวบ้านหนองปรือ ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้จัดขึ้นสืบทอดกันเรื่อยมา

ส่วนการประชุมในคืนนี้มีการจัดสรรหน้าที่และฝ่ายการทำงานต่าง ๆ ให้สอดคล้อง รวมถึงให้ชาวชุมชนที่เข้าร่วมประชุม ได้มีส่วนร่วมในการคิดหากิจกรรมเพิ่ม ให้ประเพณีมีความน่าสนใจและดึงดูดประชาชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมมากขึ้นกว่าในทุก ๆ ปี ส่วนงานประเพณีก็เช่นเคยในทุก ๆ ปี โดยที่บ้านหนองปรือจะจัดเริ่มในวันที่ 17 ซึ่งเป็นวันหาบ วันที่ 18 ก็จะเป็นวันรดน้ำผู้สูงอายุ ส่วนในวันที่ 19 จะเป็นกองข้าวโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ สวนสาธารณะหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ