แบ่งปัน

กิจกรรมนำเสนอผลงานและจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ( อย.น้อย )

ที่ห้องประชุมตากสิน เมืองพัทยา นาง บุปผา ส่งสกุลชัย หัวหน้า งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามโครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ( อย.น้อย ) โดยกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้เป็นการประกวดนำเสนอผลงานและบอร์ดนิทรรศการส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริดภคในโรงเรียนที่แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการมา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกีดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐในพื้นที่ อ.บางละมุง เข้าร่วมโครงการรวม 18 โรงเรียน โดนมีคณะกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 โรงเรียนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมอีกครั้งในวันที่ 25 ก.ค. 2560 ที่เกสต้าฟาร์ม ก่อนที่จะคัดให้เหลือ 2 โรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเมืองพัทยา อ.บางละมุง เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

สำหรับโครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความปลอดภัยด้านอาหารให้นักเรียนและประชาชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสำเร็จระยะยาวและยั่งยืน โดยจัดให้อาสาสมัครได้มีการรวมกลุ่มกัน จัดกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัย ทั้งการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร การนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ สำรวจสถานที่จำหน่ายอาหารใกล้โรงเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ อย.น้อยได้รับความรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนในโรงเรียน ครอบครัว และประชาชนในชุมชนในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนและสารอันตรายในอาหารได้ นอกจากนั้นก็เพื่อพัฒนาโรงอาหารของโรงเรียนให้ได้มตารฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ตลอดทั้งเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัยของการดำเนินกิจกรรม หน้าที่ที่พึงปฏิบัติและเป็นการประเมินศักยภาพของดรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ด้วย …..