แบ่งปัน

เทศบาลตำบลโป่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมผ่านหลักสูตร 

ที่ศาลาหมู่บ้านห้วยยายมุข หมู่ 6 ต.โป่ง นาย วิชัย จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ของตำบลโป่ง ประจำปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมผ่านหลักสูตร จัดโดยศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง โดยมี นางสาว วาสนา บุญเสมอ หัวหน้างานภาคีเครือข่าย เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในพิธีมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาทิ นาย อนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นาย สัมพันธ์ ยอดดำรงค์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโป่ง นาย เสกสิทธิ์ คุณพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง ก็ให้เกียรติเข้าร่วม

สืบเนื่องจากสำนักงาน กศน.ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ได้ตระหนักถึงความยากจนของประชาชนที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นได้ สิ่งหนึ่งที่จะสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักทรงงานแนวพระราชดำริให้สมารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ อยู่ดีมีสุข โดยมีแกนนำชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาปราชญ์ชาวบ้านให้มีความรู้และนำไปขยายผลประกอบกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน และตอบสนองยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง..