แบ่งปัน

นายอำเภอบางละมุง เปิดงานให้ความรู้แก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) 2561

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง ต.โป่ง นายนริศ นิรามัยวงษ์ นายอำเภอบางละมุง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ผลิต ประจำปี 2561 โดยมี นาง นิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ เกษตรอำเภอบางละมุง เป็นผู้กล่าวรายวัตถุประสงค์ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติอาทิ  นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสภาเทศบาลตำบลโป่ง ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางละมุงและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)  และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ผลิต ประจำปี 2561 จัดขึ้นตามนโยบายภาครัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐานที่ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้จัดฐานให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน…