แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) จัดการประชุมผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมพาผู้นำชุมชนรอบคลังก๊าชบ้านโรงโป๊ะพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น มีชุมชนตำบลบางละมุง ตำบลตะเคียนเตี้ย ชุมชนบ้านศรีไพทูรย์ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ไปศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 ถึง 12 ตุลาคม 2561

โดยมี นายพีรยุทธ์ ทุมเสถสาร(อ่านว่าทุมเสดสาร) ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เป็น ประธานเปิดการประชุม มีตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชนร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง การไปศึกษาดูงานในปีนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะและชุมชนโดยรอบคลังก๊าซ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ต้องการ ให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบพื้นที่สถานประกอบการ

    

บริษัทปตท.ต้องการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชน โดยให้การสนับสนุนการดำรงชีวิตตามวิถีพอเพียงและพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่ ตลอดเรื่อยมา สุดท้ายนางสาวธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิง ผู้จัดการส่วนบริการคลังก๊าซภาคตะวันออก กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้นำชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะด้วยดีเสมอมา การไปสัมมนาในปีนี้ ขอให้เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป ….