แบ่งปัน

S__3825667

ภาพ อาทิตย์ ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดประชุมวางแผนคณะทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมีแผนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนได้ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นี้

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 11 พ.ค. 59 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สวนป่าบ้านล่าง หมู่ 6 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือขึ้น โดยมี นาย เดชา ชมจันทร์ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เป็นประธานคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการทุกคนตามสายงานต่าง ๆ ที่จะร่วมพิจารณาเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี และ กำหนดแผนรับนักเรียน การยุบและขยายประเภทวิชาสาขาที่เปิดสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการได้ทำงานมาใกล้เสร็จสิ้นแล้ว โดยครั้งนี้เป็นการกำหนดวิชาที่จะเปิดสอน โดยมีคัดเลือกใน 6 สาขาวิชาที่จะทำการเปิดสอนในชั้นปีที่ 1 และ 2 ซึ่งจะมีวิชา การดูแลสุขภาพเบื้องต้น วิชาศาสนาและวัฒนธรรมไทย วิชาจิตอาสา วิชาสุขภาพจิต และวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนไปแล้วที่ผ่านมา และจะมีพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรืออย่างเป็นทางการขึ้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สวนป่าบ้านล่าง หมู่ 6 แห่งนี้ ในวันที่ 2 มิถุนายน 59 และในวันนั้นก็จะเป็นวันเปิดการเรียนการสอนในวันแรกของรุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือจะเปิดสอนอาทิตย์ละ 1 วัน คือในวันพฤหัสบดีของทุกเดือน