แบ่งปัน

S__8486933

ภาพ/ข่าว วาสนา

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการบอกรัก…ขับขี่ ปลอดภัย สัญจร ปีที่ 5 เลือกวิทยาลัยเทคนิคพัทยา นำร่องพื้นที่ต่างจังหวัด หวังสร้างวินัยในการขับขี่ให้เยาวชน
ที่วิทยาลัยเทคนิคพัทยา กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการบอกรัก…ขับขี่ ปลอดภัย สัญจร ปีที่ 5 โดยมี นาง กฤษณา ภานุเวช หัวหน้าส่วนส่งเสริมความปลอดภัย พร้อมด้วย นาย ศักดิ์ชัย ธีระประทีป รักษาการในตำแหน่งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการบอกรัก…ขับขี่ ปลอดภัย สัญจร จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมในเรื่องการใช้รถใช้ถนน ด้วยการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ได้แก่ น้ำใจ วินัย มารยาท ห่วงใย อภัย เกรงใจ เคารพ ที่มีอยู่ในทุกคน มาสร้างเป็น “ทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อเป็นการสานต่อโครงการทศวรรษแห่งความปลอดภัย (พ.ศ. 2554 – 2563) ที่มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2563 กรมการขนส่งทางบกจะมีการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกคน