แบ่งปัน

248197  248199

248200  248202

ภาพ/ข่าว ศุภกร

สภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(17 ส.ค.) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ นาย อนุสรณ์ หลวงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เป็นประธานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่  ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายหลังที่ นายไพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 213,850,000 บาท โดยสภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ได้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าว เมื่อครั้งประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2559 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สามในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ตามกรอบระยะเวลาในการรับเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมแปรญัตติ ที่สภาเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ได้ตั้งขึ้น จำนวน 5 ท่าน โดยมี นาย สมหวัง สวัสดีมงคล สมาชิกสภา เป็นประธานกรมการ เพื่อรับข้อเสนอคำแปรญัตติ กระทั่งครบเวลาที่กำหนดปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นแปรญัตติเป็นลายลักอักษร คณะกรรมแปรญัตติจึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2559 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.ร่างเทศบัญญัติ นายเทศมนตรี ได้จัดทำมาถูกต้องตามระเบียบ       กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ หรือไม่ ประการใด, 2.งบประมาณที่ตั้งจ่าย มีความเหมาะสมกับภารกิจที่ดำเนินการหรือไม่ ประการใด และ3.เรื่องอื่นๆ ที่ควรเสนอแนะและควรแก้ไข เมื่อคณะกรรการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ทั้ง 3 ข้อแล้ว มีความเห็น 1. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นายกเทศมนตรี ได้จัดทำถูกต้อง ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่างด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 ทุกประการ, 2.งบประมาณที่ตั้งจ่าย มีความเหมาะสม กับภารกิจที่ดำเนินการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ และ3.เรื่องอื่นๆ ที่ควรเสนอแนะ หรือแก้ไข ไม่มี ให้คงไว้ตามร่างเดิม พร้อมกับมีมติ นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ไม่มีการแก้ไข เสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้สภาพิจารณาในที่ประชุมสภา ซึ่งในที่ประชุมสภาได้มีมติเห็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยเช่นกัน