แบ่งปัน

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการสร้างโอกาสและความหวังเพื่อเสริมสร้างพลังคนพิการมีอาชีพงานทำ เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(13 ก.ค.) เวลา 09.00 น.ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวพบปะประชาชนผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ในเขตและนอกเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่เดินทางมารับฟังการชี้แจงการเข้าถึงสิทธิ์ของผู้พิการ ตาม พ.ร.บ.คน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสและความหวังเพื่อเสริมสร้างพลังคนพิการมีอาชีพมีงานทำตามที่รัฐบาลนโยบายได้มีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เป็นภาระครอบครัวและสังคมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้สถานประกอบการจ้างคนพิการ ในสัดส่วนลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการทำงาน 1 คน เพื่อให้คนพิการ และผู้ดูและคนพิการ ครอบครัวคนพิการมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ซึ่งในการเปิดโครงการฯครั้งนี้ เทศบาลได้เชิญผู้พิการมารับฟังการชี้แจงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยในปี พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับโอกาสจากสถานประกอบการ จ้างคนพิการทำงาน จำนวน 13 ราย คิดเป็นเงินที่ได้รับจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,300,800 บาท ต่อปี มีผู้พิการเข้ารับสิทธิ์ จำนวน 34 ราย โดยในครั้งนี้ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าว เทศบาลจะเริ่มรับลงทะเบียน ตามมาตรา 33 มาตรา 35 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 2 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ โทร.038-933119, 086-3365685