แบ่งปัน

โรงพยาบาลเมืองพัทยา จัดอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและอพยพผู้ประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากอัคคีภัย ประจำปี2560

ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สาธารณสุขเมืองพัทยา นาง รุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการโรพยาบาลเมืองพัทยา ได้เปิดการจัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและอพยพผู้ประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากอัคคีภัย โรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปี 2560 โดยมี นาย สุพัฒน์ ปัญจมทุม หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมฯ ซึ่งมีผู้จัดโครงการโรงพยาบาลเมืองพัทยา หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวกลุ่มปฏิบัติการ หัวหน้าแผนก ประธานองค์กรแพทย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฝึกอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ทางรพ.เมืองพัทยา จัดอบรมเป็นประจำทุกปี เนื่องจากปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตามบ้านเรือนสถานประกอบการ และตึกสูงต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมิอาจประเมินค่าได้ โดยสาเหตุการเกิดอัคคีภัย มีด้วยกันสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท และมองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าค้างไว้ การเผาขยะและหญ้าแห้ง การเปิดแก๊สทิ้งไว้การจุดธูปเทียนบูชาพระ การปล่อยเด็กเล่นไฟ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากความมักง่าย เช่น การทิ้งก้นบุหรี่ และยังมีเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ดังนั้นโรงพยาบาลเมืองพัทยา จึงจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 โดยมีเจ้าหน้าบุคลากรจากส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวกลุ่มปฏิบัติการ หัวหน้าแผนก ประธานองค์กรแพทย์ แพทย์ พยาบาล ซึ่งเป็นการฝึกอบรมภาคเช้า และภาคบ่าย จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน โดยมีคณะวิทยากรจากฝ่ายป้องภัยพิบัติทางบก สถานีดับเพลิงพัทยาใต้ นำโดย นาย บัณฑิต นันตะสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ มาฝึกอบรมเกี่ยวกับ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” ทั้งภาคทฤษฎี แนวทางการเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติจริงในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการดับไฟที่เกิดขึ้นจากแก๊สและน้ำมัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางและวิธีการใช้ถังดับเพลิง และการดับเพลิงเบื้องต้นได้ดี และในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. จะฝึกซ้อมจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา บริเวณ ชั้น 3 แผนกสูตินารีเวช มารดาหลังคลอด เพื่อให้ผู้รับฝึกอบรมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญในการป้องกันตนเอง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในแต่ละส่วน เพื่อเป็นการร่วมกันปกป้องกัน ช่วยเหลือชีวิตของประชาชน ผู้ป่วย บุคลากรเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง