แบ่งปัน

 

คณะผู้บริหารเมืองพัทยายกมือผ่านอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการก่อสร้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์บำบัดนำเสีย พัทยา-นาเกลือ ด้วยงบประมาณ 19 ล้านบาท ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นาย อนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เปิดประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ห้องตากสิน โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย พล.ต.ต. อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้มีมติในการรับรองรายงานการประชุมเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ก่อนที่จะมีการยื่น ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมขออนุมัติกันเงิน ว่าด้วยเรื่อง ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมให้แก่เมืองพัทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2540 โดยเริ่มใช้งานปลายปี 2543 ให้บริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เมืองพัทยาและนาเกลือ คลุมพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร สามารถบำบัดนำเสียได้ 65,000 ลบ.ม. /วัน ในระยะเวลา 10 ปี ปัจจุบันระบบได้ดำเนินนำเสียมาแล้วเป็นเวลากว่า 16 ปี พบว่าประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียลดลง เนื่องจากเครื่องจักรที่จำเป็นบางส่วนได้เสื่อมสภาพและชำรุดบ่อย ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน ที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งในส่วนขอสถานีสูบน้ำเสียที่ทำการรวบรวมน้ำเสีย เพื่อส่งมายังโรงบำบัดน้ำเสีย ก็พบปัญหาเครื่องจักรบางส่วนชำรุดด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่ทะเลและเป็นเหตุให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้เครื่องจักรที่สำคัญ ให้ใช้งานได้ตามปกติและสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด โดยได้ขออนุมัติโอนลดโหมดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงิน 19,000,000 บาท (สิบเก้าล้านบาท) มาโอนเพิ่มเป็นในหมดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงครุภัณฑ์ในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ งานปรับปรุงเครื่องดักขยะหยาบ จำนวน 8 เครื่อง งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเสีย ขนาด 224 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด งานปรับปรุงประตูน้ำล้น ขนาด 1.20 X 1.20 จำนวน 3ชุด และงานปรับปรุงเครื่องกวาดตะกอนและถังตกตะกอน จำนวน 1 ชุด ……