แบ่งปัน


วันนี้ (19 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา รุ่นที่ 3 ซึ่งมีนางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา


ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวกความสุขในบั้นปลาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สมานฉันท์ และมีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมของวัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งกำหนดจัดการอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา จำนวน 130 คน / รุ่น โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การดูแลประชาชนเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 390 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย ผู้จัดการสถาบันเดอะวัน เทรนเนอร์ กรุ๊ป และคณะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมพลังเพื่อความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งของทีมมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมสูงวัย สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีความสุขและสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่จำเป็นทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม