แบ่งปัน

S__1728552  S__1728553

S__1728554  S__1728555

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

งานประชุมวิชาการทางเทคนิคแพทย์ประจำปี ครั้งที่ 40 (ACCLS) ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “Health and Well-Being in 21st Century” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559

ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการทางเทคนิคแพทย์ประจำปี ครั้งที่ 40 (ACCLS) ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “Health and Well-Being in 21st Century” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 2,700 คน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเต็มวันก่อนการประชุมทั้ง 10 หัวข้อ การบรรยายวิชาการในสาขาต่างๆ ทางเทคนิคการแพทย์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ นิทรรศการแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 200 คูหา การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์จำนวน 69 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเทคนิคการแพทย์ดีเด่นให้กับนักเทคนิคการแพทย์ 2 ท่าน คือแพทย์หญิงสุจิตรา มานุกุล มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายปฏิบัติการวิชาชีพ และการประยุกต์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงแก่การบริบบาลสุขภาพประชาชน และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพร สิทธิถาวร มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาการ และการอุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่วงการเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง…………