แบ่งปัน

32316

ข่าว/ภาพ/สุชาติ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลเปิดการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับหน่วยงานบริษัทห้างร้านในตำบล

ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นาย ภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าฝึกอบรมจากบริษัทผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมโครงการ โดยมี นาย กชศิต มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ว่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการลดอัตราสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ของภาครัฐและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนและสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อันจะทำให้ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการในท้องถิ่นให้น้อยที่สุด โดยมีวิทยากรจากหลายเทศบาลให้ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยอบรม…..