แบ่งปัน

13410779_829980433802214_1320457128_o   13441509_829980587135532_144096063_o

13445924_829980730468851_901809449_o   13445990_829980457135545_215421852_o

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

   สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเยาวชน สร้างพลังต่อต้านด้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559

ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาง สาทิพย์ ภูธนะกูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเยาวชน สร้างพลังต่อต้านด้านการค้ามนุษย์ (ประชารัฐรวมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์) ประจำปี 2559 โดยมี นายพลิศร โนจา (ครูจา) ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) เป็นวิทยากรอภิปรายประเด็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งมี นายสุรพัศโยธิน  บูรณานนท์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆกว่า 40 โรงเรียนทั่วจังหวัดชลบุรีจำนวน 200 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้

ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ให้ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเยาวชน โดยร่วมสร้างพลังต่อต้านการค้ามนุษย์(ประชารัฐรวมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์) ด้วยทางศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้น โดยการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆเช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม  ทั้งนี้กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์  เพื่อทำความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญจากภัยใกล้ตัวของฝีมือขบวนการการค้ามนุษย์พร้อมการทำความเข้าใจให้รู้เท่าทันของสถานการณ์ และรูปแบบปัญหาของการค้ามนุษย์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของศูนย์การค้ามนุษย์ กฎหมายการปกป้องคุ้มครองเด็กเพื่อยุติการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ พร้อมกันนี้ยังเป็นการร่วมกันสร้างเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่อีกด้วย.