แบ่งปัน

S__6479886

ภาพ/ข่าว วาสนา

คณะอนุกรรมการออกเสียงประจำอำเภอบางละมุง จัดอบรมเข้ม เจ้าพนักงานประจำหน่วยออกเสียงประชามติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(29 ก.ค.59) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา คณะอนุกรรมการออกเสียงประจำอำเภอบางละมุง ดำเนินการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2559 โดยมี นาย พูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา วิทยากรออกเสียงประจำอำเภอ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน ก่อนวันออกเสียง และวันออกเสียง ประกอบด้วย การลงคะแนนออกเสียง การนับคะแนนออกเสียง การวินิจฉัยบัตรออกเสียง แนวทางการวินิจฉัยบัตรออกเสียง การดำเนินการหลังนับคะแนนออกเสียงเสร็จสิ้น เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอบางละมุง มีหน่วยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จำนวนทั้งสิ้น 231 หน่วย เจ้าพนักงานประจำหน่วย หน่วยละ 8 คน แต่ละหน่วยประกอบด้วย ผู้อำนวยการประจำหน่วย 1 คน ประธานฯ 1 คน กรรมการ 4 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,848 คน โดยในวันนี้เป็นการอบรมเจ้าพนักงานออกเสียงประจำอำเภอบางละมุง ในเขตเมืองพัทยา รวมจำนวน 85 หน่วย ผู้เข้ารับการอบรม 680 คน จากการอบรมในครั้งนี้พบว่า เจ้าพนักงานประจำหน่วยออกเสียงประชามติ ตั้งใจรับฟัง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ การนับคะแนน การวินิจฉัยบัตรออกเสียง ชนิดบัตรดี บัตรดีบางส่วน และบัตรเสียทั้งฉบับ เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้อง พร้อมกันนี้ นาย พูลศักดิ์ วิทยากรฯ ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ เพื่อบ้านเมือง พร้อมนี้ขอให้เชิญชวนประชาชนมาลงประชามติให้มากที่สุด เพื่อศักดิ์ศรีของชาวอำเภอบางละมุง ในวันที่ 7 สิงหาคม นี้