แบ่งปัน

S__4235273

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

ที่ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นางสาวมยุรี วงษ์อารี หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ การจัดงานดังกล่าวทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางโรงเรียนได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย , เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละสายชั้นในโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ ภายในงานมีการแสดงต่างๆมากมาย อาทิ การกล่าวสุนทรพจน์ ประวัติภาษาไทย , การร้องเพลงพระเทพทรงบุญ , ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่ง และการแสดงละครเวทีวรรณคดีไทย เรื่องขุนช้างขุนแผน โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน………….