แบ่งปัน

S__5529655  S__5529656

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

พิธีลงนามทวิภาคี ระหว่าง โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป ประเทศไทย กับวิทยาลัยดุสิตธานี
ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา นาย ศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ พรประภา อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี , นาง เคท อีริก้า เกอริทส์ ผู้จัดการทั่วไป , นาย ตรีทิพ ปัญญาสาระคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนาย ฮิรู มูโล ดารีอานานี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปร่วมลงนามทวิภาคี ระหว่าง โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป ประเทศไทย กับวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับนักศึกษา 
สำหรับ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว และยังมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ คือ ให้นักศึกษาเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในวิชาต่างๆ นอกจากนั้นการฝึกงาน 1,200 ชั่วโมง ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตให้มีความมั่นใจและรักในงานบริการมากขึ้น และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางวิทยาลัยจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยวิทยาลัยฯและโรงแรมฯ ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษา ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะถูกคัดเลือกโดยวิทยาลัย ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์การทำงานจริง และช่วยเพิ่มโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร สำหรับความคาดหวังที่มีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ คือสนใจที่จะเรียนรู้และเคารพผู้อื่น , ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่จัดเตรียมโดยผู้ฝึกสอน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน….