แบ่งปัน

รื้อฟื้นประเพณีทุ่งข้าวไร่ที่หายจากพื้นที่ไปโบราณนานกว่า 45 ปี เพื่อให้คนรุ่นหลังไว้สืบทอดและเรียนรู้

ที่นาข้าวปลอดภัยตำบลหนองปลาไหล ซอยหนองเกตุใหญ่ 13 สภาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรม “อนุรักษ์ฟื้นฟูการทุ่งข้าวไร่”  หรือวิธีการปลูกข้าวแบบโบราณ เพื่อเป็นการรื้อฟื้นและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทุ่งข้าวไร่แบบโบราณสู่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง

สำหรับพิธีทุ่งข้าวไร่หรือวิธีการปลูกข้าวแบบโบราณได้หายจากพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลไปนานกว่า 45 ปี เนื่องจากยุคสมัยและความทันสมัยที่เปลี่ยนไป จากอดีตการทำทุ่งข้าวไร่จะทำในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นท้องนาเหมือนในปัจจุบัน เนื่องจากในอดีตจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือรถไถ เหมือนอย่างในปัจจุบัน หรือบางพื้นที่อยู่บนพื้นที่สูงใกล้ห่างจากน้ำและต้องการข้าวซึ่งเป็นอาหารประจำชาติไทยมาดำรงชีวิตจึงต้องปรับเปลี่ยนพื้นไร่ พื้นป่า ให้เป็นพื้นนาที่คนโบราณเรียกกันว่า ทุ่งข้าวไร่ เพื่อปลูกข้าวไว้รับประทาน ซึ่งจะมีวิธีการเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวเบามาเมล็ดพันธุ์ซึ่งจะมีความทนต่อความแห้งแล้งได้ดีมากกว่าเมล็ดข้าวหนักตามที่ใช้ตามทุ่งนาทั่วไป

โดยวิธีการทุ่งข้าวไร่จะมีวิธีการเตรียมพื้นที่ด้วยการกระทุ้งพื้นดินให้เป็นหลุมด้วยไม้ไผ่ที่หลาวไว้แล้ว ตามด้วยการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ที่มีบรรจุเมล็ดพันธุ์ไว้เต็มกระบอกเพื่อนำไว้หยอดใส่หลุม หลุมละประมาณ 5 เมล็ด พร้อมใช้ปลายกระบอกไม้ไผ่กลบหลุมเมล็ดข้าว เพื่อเป็นการป้องกันศัตรูข้าวอย่างนกที่คอยมาจิกกิน ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงข้าวที่ขึ้นมาจะเป็นกอเรียงแถวอย่างสวยงามเหมือนกับวิธีการดำนา  ต้นข้าวที่หว่านเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้จะใช้เวลาเติบโตประมาณ 90 วัน ถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้