แบ่งปัน

S__2310147 S__2310148

ภาพ/ข่าว  อัมพร

ปลัด พม.เปิดอบรมสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม
( 30 ก.ค.59 ) ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราบางละมุง นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดอบรม “สร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม” เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนดินแดง พร้อมบรรยาพิเศษ หัวข้อ “ภาวะผู้นำ” โดยมีนางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการเคหะแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติ คณะกรรมการการเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 ผู้นำตามธรรมชาติชุมชนดินแดง 72 อาคาร และกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ กว่า 100 คน 
การดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในปัจจุบัน ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญและอยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน ทั้งยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง เนื่องจากผลสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดทำโครงการฯ ถึงร้อยละ 97.71 จากจำนวนผู้อยู่อาศัยทั้งสิ้น 5,846 หน่วย โดยมีการสำรวจและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างวันที่ 13 ก.พ. -18 มิ.ย. ที่ผ่านมา และต้องการโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะสภาพอาคารและสภาพแวดล้อมทรุดโทรม มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติไม่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช.) ได้พิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตัดกับถนนอโศกดินแดง ขณะนี้อยู่ระหว่างการยำเสนอขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมาตรีภายในเดือนสิงหาคม 2559