แบ่งปัน

13892133_1640712372913722_714367440184032086_n   13895523_1640712376247055_6736333080229789271_n

ภาพ/ข่าว  อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของเทศบาล ตามหลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 3 ส.ค. 59 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเทศบาล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมรับฟังการอบรม ในหลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยมี อ.สุนันทา ดุลจำนง ที่ปรึกษาชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้ 
เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความรวดเร็วจนบางครั้งไม่สามารถดำเนินการรับมือได้ ทันท่วงที จึงก่อให้เกิดความผิดพลาด เสียหายทั้งในด้านเวลา ด้านการเงินและด้านชื่อเสียงขององค์กร เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียหายต่อเป้าหมายต่อความสำเร็จเหล่านี้ เรียกว่า ความเสี่ยง การให้ความรู้ทักษะประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานแก่ทรัพย์กรบุคคลในองค์กร จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลด ความเสี่ยง 
การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถควบคุมความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จนกระทั่งจัดระบบควบคุมภายในได้ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่เพื่อร่วมงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินความเสี่ยง และการจัดทำระบบควบคุมภายในอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป