แบ่งปัน

S__8486918

ภาพ สุพรรณี  ข่าว วาสนา

กอ.รมน.ชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ พัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
ที่ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลโท องอาจ ชวาลวิวัฒน์ รองผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.) เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการสร้างการเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพล เรือน และตัวแทนจากเมืองพัทยา เข้าร่วม ประชุม 
สำรับการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของการมอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตลอดทั้งการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งกำหนดใช้สถานที่จัดการอบรมที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งทาง กอ.รมน.มอบหมายภารกิจในส่วนนี้ให้เมืองพัทยาดำเนินการ ขณะที่ในส่วนของการเชิญผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยว ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ คณะทำงานได้ดำเนินการการทำหนังสือเชิญแล้วนอกจากในนั้นในการอบรมครั้งยังมี คณะผู้สังเกตการณ์จาก กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมด้วย 
สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ จะประกอบด้วย ภาคเช้าการรับฟังการบรรยาย เรื่องการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย รวมถึงการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ส่วนภาคบ่ายจะเป็นบรรยายเรื่องกฎหมายที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดที่พักโรงแรมและอาคารชุด ก่อนจะมีการเปิดเวทีเสวนาการป้องกันการการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากฝ่ายทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจรู้เท่าทันเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการสามารถเป็นหูเป็นตาช่วยดุแลสังเกตการณ์สิ่งผิดปกติต่างๆเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเข้ามาตรวจสอบทันที ซึ่งถือเป็นการบูรณาการร่วมเมืองกันในการป้องกันปัญหาร่วมกันโดยมี ประชาชน พลเรือน ผู้ประกอบการ ทหาร ตำรวจ ทำงานร่วมกัน โดยการจัดการอบรมภายใต้โครงการนี้ถือว่า กอ.รมน. จ.ชลบุรี เป็นจังหวัดนำร่องแรกที่จะเริ่มดำเนินการเนื่องจาก จ.ชลบุรี โดยเฉพาะเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วโลกซึ่งโอกาสที่จะบุคคลที่เป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแฝงตัวเข้ามาเพื่อก่อเหตุหรือทำลายความเชื่อมั่นของประเทศได้ ดังนั้นการเฝ้าระวังป้องกันเหตุที่จะมีประสิทธิภาพก็คือ การสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจให้กับมวลชนมีความตระหนักรู้ในการช่วยกันป้องกันเหตุทั้งการแจ้งข่าวให้กับทางเจ้าหน้าที่และการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและนำไปสู้การจับกุมบุคคลผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ โดยที่ไม่ผลักภาระหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับทหาร ตำรวจเพียงอย่างเดี่ยวแต่มวลชลทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังเหตุรวมกัน ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุม ทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 18.00 น.