แบ่งปัน

S__5562472   S__5562473

ภาพ/ข่าว  ฌิาภัทร

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงานสานพลัง SMEs พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ

ที่ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา นาย ศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดงานสานพลัง SMEs (เอสเอ็มอี) พลิกฟื้นยืนได้ ใส่ใจผู้ประกอบการ SMEs โครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEsโดยมีวิทยากรจากกรมบังคับคดี บรรยายเรื่อง “กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจ SMEs ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใช้เงินทุนจำนวนไม่สูงมาก การบริหารจัดการไม่ซับซ้อน มีความคล่องตัวในการบริหาร SMEs

SMEs    (เอสเอ็มอี)  จึงมีบทบาทสำคัญในระดับธุรกิจภาคประชาชนที่นำไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้ SMEs มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้โดยการเริ่มจากระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก่ผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานที่ส่งเสริม SMEs รวมถึงเจ้าหนี้ของผู้ประกอบการ SMEs  และผู้สนใจ กว่า 150 คน …………..