แบ่งปัน

S__5980163 S__5980164 S__5980165 S__5980166

ชมรมอู่ซ่อมรถยนต์เมืองพัทยาจัดเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่หลังครบวาระ นายเทิดพงศ์ สุขอมรศักดิ์ ได้รับการโหวตและการไว้วางใจให้เป็นต่ออีกสมัย ลั่นพร้อมพัฒนาให้ชมรมไปถึงระดับสูงสุดและร่วมมือช่วยเหลือสังคม
ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานชมรมอู่ซ่อมรถยนต์เมืองพัทยา นาย เทิดพงศ์ สุขอมรศักดิ์ ประธานชมรมอู่ซ่อมรถยนต์เมืองพัทยา ที่จะหมดวาระ นาย สนุ่น สุขสว่างวงศ์ รองประธานชมรมอู่ซ่อมรถยนต์เมืองพัทยา นาย อรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมอู่ซ่อมรถยนต์เมืองพัทยา ได้จัดประชุมคัดเลือกประธานชมรมคนใหม่หลังปรานคนเก่าหมดวาระสมัย ทั้งนี้จากการลงคะแนนเสียงจากอู่ซ่อมรถยนต์ที่อยู่ในชมรมกว่า 16 อู่ ได้เทคะแนนเสียงให้นายเทิดพงศ์ สุขอมรศักดิ์ เป็นประธานชมรม ต่ออีกสมัย ซึ่งคณะกรรมการในที่ประชุมต่างเห็นพ้องต้องกัน
ทางด้านนายเทิดพงศ์ อมรศักดิ์ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งปรานชมรมอู่ซ่อมรถยนต์ เมืองพัทยา อีกสมัย กล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจที่สมาชิกในชมรมต่างได้ให้ความไว้วางใจในการทำงาน และได้เลือกให้เป็นประธานชมรมอู่ซ่อมรถยนต์ เมืองพัทยา อีกครั้ง และพร้อมที่จะผลักดันให้ดำเนินกิจการต่างๆที่สมาชิกเลือกสรร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรม พร้อมยึดหลักตามคำสอนของพ่อ โดยจะขอยึดหลัก 3 รู้ กับ 1 พอเพียง คือ รู้รักกันในชมรม รู้สามัคคี รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้ชมรมสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสู่จุดเป้าหมายที่เราได้วางไว้อย่างสำเร็จ 
ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดงานครบ 100 วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคงต้องรอทางหน่วยงานราชการกำหนดจัดงานอย่างเป็นทางการและจะแจ้งทางสมาชิกชมรมทราบในคราต่อไป.